Educatieve master

Vanaf 2016-2017 kun je starten met de tweejarige opleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Taal en Cultuur. Deze educatieve master leidt je op tot een specialist in de Franse, Engelse of Nederlandse taal en cultuur, met een eerstegraads lesbevoegdheid. Uniek voor deze master is het tweejarige curriculum waarin vakinhoud en vakdidactiek vanaf de eerste week met elkaar geïntegreerd zijn. In dit geïntegreerde curriculum worden vanaf het begin van de opleiding bij de vakinhoudelijke cursussen (Frans, Engels of Nederlands) vakdidactische componenten aangebracht, zodat je al vanaf het begin kennis maakt met het perspectief van de onderwijspraktijk. Bij de (vak)didactische vakken krijg je juist weer aanknopingspunten aangereikt voor een verdieping in de vakinhoudelijke vakken.

Je specialiseert je dus, zoals in een reguliere eenjarige master,  op het gebied van het Frans, Engels of Nederlands, maar je start de feitelijke beroepsvoorbereiding voor het leraarschap (praktijkervaring in de klas) al in semester 2 van jaar 1. In jaar 2 kun je dan nog een tweede keer stage lopen op school, met de mogelijkheid om aparte kleinere projecten op school uit te voeren, en daarna schrijf je je scriptie.

Onderwijsonderzoek

Een bijzonder kenmerk van deze tweejarige master is ook, dat je vanaf een vroeg stadium vertrouwd raakt met belangrijke principes van onderwijsonderzoek. Hierdoor leer je hoe je onderzoek doet naar de onderwijspraktijk en hoe je daarin verbeteringen kunt aanbrengen als dat nodig is. Die kennis kun je natuurlijk na je afstuderen ook inzetten voor je eigen onderwijspraktijk. Je wordt met andere woorden een echte academisch geschoolde leraar.

Met deze nieuwe educatieve master wil de Faculteit der Geesteswetenschappen, in samenwerking met de lerarenopleiding van de VU  (Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen), dan ook een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het dreigende tekort aan academisch opgeleide leraren in de schooltalen Engels, Frans en Nederlands.

Klik hier voor meer informatie over het programma, beroepsmogelijkheden, toelating en aanmelding.